มูลนิธิต่อต้านการทุจริต ขยายเครือข่ายการสนับสนุนและส่งเสริมการต่อต้านการทุจริต ลงนามความร่วมมือกับกรุงเทพมหานคร

ตามที่ ประธานกรรมการมูลนิธิต่อต้านการทุจริต และรองปลัดกรุงเทพมหานคร ได้มีความเห็นชอบร่วมกัน ในการส่งเสริม สนับสนุน เผยแพร่ และประสานงานให้เกิดความร่วมมือกันในการป้องกันยและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ โดยให้ความสำคัญในการศึกษาในเรื่องการปลูกฝังและปลุกจิตสำนึก เสริมสร้างทัศนคติ ค่านิยม ในความซื่อสัตย์สุจริตให้กับนักเรียน ชุมชนในกรุงเทพมหานคร มีส่วนสำคัญในการส่งเสริม สนับสนุน ให้สังคมไทย มีทัศนคติ ค่านิยมในความซื่อสัตย์สุจริตไม่ร่วมมือสนับสนุนการทุจริต และประพฤติมิชอบทุกรูปแบบ ตลอดจน การร่วมกันพัฒนาการศึกษาวิจัย การสร้างงานด้านวิชาการ ด้านการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ความซื่อสัตย์สุจริต เพื่อให้ข้อเสนอแนะต่อหน่วยงานของรัฐและประชาชน นั้น
ศาสตราจารย์พิเศษ วิชา มหาคุณ ประธานกรรมการมูลนิธิต่อต้านการทุจริต (ANTI – CORRUPTION FOUNDATION) กล่าวว่า มูลนิธิต่อต้านการทุจริต กำหนดจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ด้านการต่อต้านการทุจริต ระหว่างมูลนิธิต่อต้านการทุจริตกับกรุงเทพมหานคร ในวันอังคารที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ เวลา ๑๒.๓๐ – ๑๕.๐๐ น. ณ ห้องรัตนโกสินทร์ ชั้น ๑ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร ถนนดินสอ แขวงเสาชิงช้า เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร
โดยภายในงาน เริ่มต้นด้วยการชมวิดีทัศน์การดำเนินงานของมูลนิธิต่อต้านการทุจริต และวิดีทัศน์กิจกรรมโครงการอบรมค่ายชุมชนช่อสะอาดในเขตกรุงเทพมหานคร หัวข้อ “แต้มสีเติมฝันต้านทุจริต” หลังจากนั้น มีพิธีเปิดอย่างเป็นทางการ โดย นายขจิต ชัชวานิชย์ รองปลัดกรุงเทพมหานคร กล่าวต้อนรับ ศาสตราจารย์พิเศษ วิชา มหาคุณ ประธานกรรมการมูลนิธิต่อต้านการทุจริต กล่าวขอบคุณและกล่าวถึงการดำเนินงานของมูลนิธิต่อต้านการทุจริต และแนวทางในการร่วมกันต่อต้านการทุจริต จะเป็นพิธีลงนามตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ด้านการต่อต้าน การทุจริตกับหน่วยงานกรุงเทพมหานคร ตามด้วย การมอบของที่ระลึก และถ่ายภาพร่วมกัน จาก ศาสตราจารย์พิเศษ วิชา มหาคุณ ประธานกรรมการมูลนิธิต่อต้านการทุจริต หลังจากนั้น ศาสตราจารย์พิเศษ วิชา มหาคุณ ประธานกรรมการมูลนิธิต่อต้านการทุจริต ร่วมกับ นายขจิต ชัชวานิชย์ รองปลัดกรุงเทพมหานคร ร่วมกิจกรรมเติมสีแต้มฝันต้านทุจริตบนเฟลมผ้า พร้อมชมนิทรรศการภาพวาดศิลปะเติมสีแต้มฝันต้านทุจริตของนักเรียนโรงเรียนวัดกำแพง ภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร ร่วมกับนักศึกษาจากสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
๒ –

 ประเทศไทยในตอนนี้ต้องการคนดีที่มีความจริงจังและจริงใจในการร่วมป้องกันการทุจริตในทุกรูปแบบ การจัดหาเครือข่ายในภาคส่วนต่าง ๆ นั้นสำคัญมาก ทั้งนี้ ก็เพื่อสร้างความตระหนักรู้ให้เกิดแก่องค์กรเครือข่ายภาคประชาสังคม ภาคการศึกษา และภาคส่วนต่าง ๆ จึงควรให้ประชาชนที่รวมกันเป็นกลุ่มองค์กรเครือข่าย  ได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับองค์กรอิสระฯ ตลอดจนหน่วยงานต่อต้านการทุจริตของภาครัฐ           มูลนิธิต่อต้านการทุจริต ได้ให้ความสำคัญกับการสร้างวัฒนธรรม ในการไม่ทนต่อการทุจริต โดยผ่าน         สถาบันหลักทางสังคมและกลุ่มเยาวชน เพื่อเป็นการสร้างเสริม สนับสนุน เผยแพร่ ให้เกิดความร่วมมือในการเสริมสร้างทัศนคติ ค่านิยมความซื่อสัตย์สุจริต ในมหาวิทยาลัย ภาคประชาชนและชุมชน และเพื่อสร้างเครือข่ายการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในกลุ่มคณาจารย์ บุคลากร นิสิต นักศึกษา ตลอดจนนักเรียนในสถานศึกษาในสังกัด และสร้างการมีส่วนร่วมในการป้องกันและต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *