เทศบาลเมืองราชบุรีจับมือ‘มศว.’ นำร่องยกระดับการเรียนการสอน

เทศบาลเมืองราชบุรีลงนามเอ็มโอยูกับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เพื่อร่วมมือกันยกระดับทางวิชาการทั้งการเรียนและการสอนให้กับ 5 โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเทศบาลเมืองราชบุรี จำนวนกว่า 4,000 คน โดยปูพื้นฐานภาษาอังกฤษและภาษาจีนที่มีความจำเป็นต่อการสื่อสารในอนาคตให้กับนักเรียนชั้นประถมนำร่องก่อนขยายในระดับที่สูงขึ้นต่อไป

นายภูวนารถ สุภาพเพชร ปลัดเทศบาลเมืองราชบุรีปฏิบัติหน้าที่แทนนายกเมืองราชบุรีกล่าวว่า การลงนามเอ็มโอยูครั้งนี้ เพื่อต้องการให้เกิดการพัฒนาและสร้างความร่วมมือด้านวิชาการ ด้านการวิจัย การสร้างสรรค์งานนวัตกรรม การพัฒนาระบบฐานข้อมูล การให้การบริการวิชาการ การแลกเปลี่ยนประสบการณ์และความรู้เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ไปสู่ภาคชุมชนและสังคม รวมไปถึงการพัฒนาบุคลากรของทั้งสององค์กร เทศบาลเมืองราชบุรี และ มศว.โดยทางมศว.จะถ่ายทอดการศึกษาด้านภาษาอังกฤษและภาษาจีน ซึ่งมีความจำเป็นที่จะต้องใช้การสื่อสารในอนาคตสำหรับเด็ก และเยาวชน ซึ่งโรงเรียนในสังกัดมีทั้งหมด 5 โรงและเรียนและ1ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดสำนักงานเทศบาลเมืองราชบุรี โดยทางมศว.จะนำร่องวางรากฐานการศึกษาให้กับ 5 โรงเรียนก่อนซึ่งมีนักเรียนรวมกันทั้งหมดกว่า 4 พันคน เริ่มจากเด็กปฐมประมาณกว่า 2 พันคนควบคู่กับอบรมให้กับบุคลากรครูให้มีองค์ความรู้เพิ่มเติม โดยทีมอาจารย์จากมศว.มาถ่ายถอดให้เพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในการสอนให้กับเด็ก  

“การลงนามเอ็มโอยูครั้งนี้เป็นเรื่องการเรียนสอนภาษาอังกฤษและจีน ตอนนี้ทางเทศบาลฯ และ มศว.ได้ร่วมกันส่งอาจารย์แลกเปลี่ยนในการสอนระหว่างกัน โดยเริ่มสอนมาตั้งแต่วันที่ 9 กันยายนที่ผ่านมา ซึ่งโครงการแรกจะพัฒนาครูของเทศบาลเมืองราชบุรีให้เข้าใจหลักสูตร จากมศว.จากนั้นครูจะนำมาถ่ายความรู้ให้กับนักเรียน ที่สำคัญยังมีสอบวัดผลการเรียนการสอนไม่ว่าจะเป็นเด็กนักเรียนหรือครูผู้สอน ซึ่งทางมศว.รับรองอีกครั้งหนึ่งว่าผ่านเกณฑ์หรือไม่ หากไม่ผ่านก็ต้องปรับปรุงกันใหม่ ซึ่งเป็นอีกปัจจัยหนึ่งในการพัฒนาการศึกษาให้กับเด็ก ๆให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น”นายภูวนารถ กล่าว

รักษาการนายกเมืองราชบุรีกล่าวอีกว่า การร่วมมือกับมศว.ครั้งนี้เพื่อยกระดับการศึกษาให้กับเด็กนักเรียนให้มีทักษะความรู้เพิ่มพูนมากยิ่งขึ้นทั้งภาษาอังกฤษและภาษาจีน โดยเฉพาะภาษาจีนที่เด็กนักเรียนยังไม่มีพื้นฐานให้สามารถอ่านออกเขียนได้ในเบื้องต้น โดยอาจารย์ มศว.จะมาทดสอบอีกรอบว่าเด็กคนคนไหนพัฒนาการภาษาจีนไปได้เร็ว หรือ เด็กคนไหนพัฒนาการช้าเพื่อนำจุดด้อยไปแก้ไข แต่ถ้าหากมีการพัฒนาเป็นกลุ่มใหญ่ก็จะสามารถเดินหน้าต่อยอดไปได้ ทางมศว.ก็จะยกระดับการสอนภาษาจีนในระดับที่สูงขึ้นต่อไป 

อย่างไรก็ตามส่วนภาษาอังกฤษ ซึ่งการศึกษาไทยมีการวางมาตรฐานมานานแล้ว แต่ทางมศว.ก็ยังมีการทดสอบความรู้นักเรียนเป็นรายเทอม หากผ่านบทที่ 1 หรือที่ 2 ก็จะสามารถผลักดันต่อยอดไปถึงระดับมัธยม ที่สำคัญมศว.จะให้โอกาสเด็กจากเทศบาลเมืองราชบุรีมีทักษะทั้ง 2 ภาษาดังกล่าวเป็นเลิศไปศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี

นายภูวนารถ กล่าวว่า ในส่วนอนาคตทางเทศบาลเมืองราชบุรีเตรียมการสอนการสอนคู่ขนานกับโลกสมัยใหม่หมายถึงว่า เด็กมัธยมปลายสามารถเรียนทั้ง 2 แห่งได้ยกตัวอย่าง ที่ผ่านมา สำนักงานเทศบาลเมืองราชบุรี อนุญาตให้นักเรียนสามารถเลือกเรียนวิชาชีพ ปวช.-ปวส.ซึ่งที่ผ่านมาได้ร่วมมือกับมหาวิทยาเทคนิคในจังหวัดราชบุรีมาหลายปีแล้ว โดยปี 2564 เป็นรุ่นที่ 1 ที่จบมหาวิทยาลัยเทคนิค ซึ่งวัตถุประสงค์ที่เปิดโอกาสให้เด็ก ม.3-4 สามารถเรียนควบคู่กับมหาวิทยาลัยเทคนิคได้เมื่อจบการศึกษามาก็จะได้รับ 2 ประกาศนียบัตรพร้อมกัน ยิ่งนักเรียนที่เก่งภาษาอังกฤษ หรือ ภาษาจีนเข้าเรียนต่อมหาวิทยาลัยทำให้สามารถพัฒนาคุณภาพชีวิตไปได้ไกลกว่าคนอื่นและตลาดงานยังสามารถเชื่อมโยงไปต่างประเทศได้อีกด้วย

การที่เทศบาลเมืองราชบุรีจับมือกับมศว.ถือว่าเป็นการนำร่องยกระดับการศึกษาของเทศบาลฯเนื่องจากมองเห็นศักยภาพของ มศว.ที่เป็นหน่วยงานผลิตบุคลากรครูอาจารย์ มายาวนานต่อเนื่อง ซึ่งหลักสูตรของมศว.ที่เทศบาลฯ พิจารณาแล้วว่าเหมาะกับการจัดการศึกษาร่วมกันเพื่ออนาคตของเด็กและเยาวชนชาวจังหวัดราชบุรี

สำหรับการลงนามบันทึกขอตกลง ประกอบด้วย อาจารย์ ดร.วีระนันท์ คำนึงวุฒิ ผู้อำนวยการศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว.), รองศาสตราจารย์ ดร.ชลวิทย์ เจียรจิตต์ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายแผนและยุทธศาสตร์เพื่อสังคม มศว.,นายภูวนารถ สุภาพเพชร ปลัดเทศบาลเมืองราชบุรี ปฏิบัติหน้าที่แทนนายกเมืองราชบุรี ,นายกิตติเมศร์ วโรภาสเรืองฤทธิ์ รองปลัดเทศบาล (รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักศึกษา),นางสาวมาณวิกา ทองเปลว ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนเทศบาล 1 (วัดสัตตนาถปริวัตร),นางวาสนา เจริญเปลี่ยน ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดช่องลม) นายอัศวิน คงเพ็ชรศักดิ์ ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนเทศบาล 3 (เทศบาลสงเคราะห์,นายสวัสดิ์ เจียมใจ ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนเทศบาล 4 (วัดมหาธาตุวรวิหาร) และนางสาวอรุณี เจริญจิตรกรรม ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนเทศบาล 5 (พหลโยธินรามินทรภักดี) เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2563 ณ โรงแรม ณ เวลา อ.เมืองจ.ราชบุรี

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *