“รมช.มนัญญา” ลงพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ลงพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี ติดตามความก้าวหน้านโยบายพัฒนาสหกรณ์ในพื้นที่ พร้อมเยี่ยมชมการดำเนินงานของสหกรณ์การเกษตรม่วงสามสิบ จำกัด ซึ่งเป็นสหกรณ์ขนาดใหญ่ที่มีสมาชิก 9,193 คน ทุนดำเนินงานกว่า 1,816 ล้านบาท ดำเนินธุรกิจหลักรวบรวมผลผลิตข้าวหอมมะลิจากเกษตรกรในพื้นที่ มีส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและช่วยดูแลความเป็นอยู่ของชาวบ้านในอำเภอม่วงสามสิบ

นางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมด้วยนายพิเชษฐ์ วิริยะพาหะ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ และนายวิศิษฐ์ ศรีสุวรรณ์  รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ ลงพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี  พร้อมติดตามงานนโยบายด้านการพัฒนาสหกรณ์ และเยี่ยมชมการดำเนินงานของสหกรณ์การเกษตรม่วงสามสิบ จำกัด  ตั้งอยู่ที่ตำบลม่วงสามสิบ อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี จดทะเบียนสหกรณ์ เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2518 ประเภทสหกรณ์การเกษตร สมาชิกแรกตั้งจำนวน  223  คน มีทุนเรือนหุ้นแรกตั้ง 22,300 บาท สหกรณ์ได้เจริญก้าวหน้ามาตามลำดับจนถึงปัจจุบันสหกรณ์ได้ดำเนินงานมาเป็นระยะเวลา 45 ปี มีสมาชิกทั้งหมด 9,193 คน สมาชิกร้อยละ 97% มีส่วนร่วมดำเนินธุรกิจกับสหกรณ์ ทั้งการฝากเงิน การขอสินเชื่อ การรวบรวมผลผลิตเพื่อนำมาขายให้กับสหกรณ์ มีการซื้อปัจจัยการผลิตทั้งปุ๋ย เมล็ดพันธุ์ และสินค้าอุปโภคบริโภคจากสหกรณ์ ซึ่งสหกรณ์แห่งนี้มีทุนดำเนินงานกว่า 1,816 ล้านบาท  และมีกำไรจากการดำเนินธุรกิจในปีที่ผ่านมา จำนวน 80,130,739.53 บาท สหกรณ์จะจัดสรรกำไรเป็นเงินปันผลเฉลี่ยคืนให้สมาชิกตามสัดส่วนที่สมาชิกมาร่วมทำธุรกิจกับสหกรณ์ ส่วนหนึ่งได้จัดเป็นสวัสดิการดูแลสมาชิกในยามเจ็บป่วย เสียชีวิต ประสบภัยพิบัติ และทุนการศึกษาบุตรของสมาชิก และยังได้จัดสรรกำไรเป็นทุนสาธารณประโยชน์ให้กับชุมชนด้วย

ทั้งนี้ สหกรณ์การเกษตรม่วงสามสิบ จำกัด เป็นสหกรณ์การเกษตรขนาดใหญ่ระดับอำเภอ ซึ่งมีบทบาทสำคัญ ในการขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลและส่งต่อความช่วยเหลือและดูแลชีวิตความเป็นอยู่ของชาวบ้านในอำเภอม่วงสามสิบ ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทำการเกษตร พืชเศรษฐกิจหลัก ได้แก่ ข้าวหอมมะลิ ซึ่งสหกรณ์การเกษตรม่วงสามสิบ จำกัด  ได้มีโครงการส่งเสริมการปลูกข้าวให้มีคุณภาพดี โดยเปิดรับสมัครสมาชิกที่สนใจเข้าร่วมโครงการ และจัดอบรมให้ความรู้กระบวนการผลิตเพื่อให้ได้ข้าวที่มีคุณภาพ และสหกรณ์จะรับซื้อในราคาที่สูงกว่าท้องตลาดตันละ 250 บาท นอกจากนี้สหกรณ์ยังทำหน้าที่เป็นจุดรวบรวมผลผลิตที่สำคัญของอำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี เพราะเป็นสถาบันเกษตรกรที่มีการบริหารจัดการอยู่ในระดับดีเด่นของจังหวัด และมีความเข้มแข็ง สามารถขับเคลื่อนเศรษฐกิจของชุมชน เป็นที่พึ่งในการประกอบอาชีพของเกษตรกรในอำเภอม่วงสามสิบและอำเภอใกล้เคียง ทำให้ในปี 2556 สหกรณ์ได้รับรางวัลสหกรณ์ที่มีผลงานดีเด่นระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และในปี 2559 ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณ เป็นสหกรณ์ที่ได้รับการประเมินผลธรรมาภิบาลในการบริหารองค์กรระดับดีมาก จากกรมส่งเสริมสหกรณ์

โอกาสนี้ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้มอบเงินอุดหนุนประจำปี พ.ศ.2563 จากโครงการพัฒนาศักยภาพกลุ่มอาชีพในสังกัดสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรฟื้นฟูเศรษฐกิจชุมชน จำนวน 100,000 บาท พร้อมทั้งกล่าว  มอบนโยบายและพร้อมพบปะกับคณะกรรมการ ฝ่ายจัดการและสมาชิกสหกรณ์ที่มารอต้อนรับ และเยี่ยมชมภายในศูนย์กระจายสินค้าสหกรณ์ ซึ่งทางสหกรณ์การเกษตรม่วงสามสิบ จำกัด ได้เข้าร่วมโครงการดังกล่าวกับกรมส่งเสริมสหกรณ์  โดยประสานเครือข่ายกับสหกรณ์ผู้ผลิตสินค้าจากจังหวัดต่าง ๆ ทั่วทุกภาค มีการแลกเปลี่ยนและซื้อขายสินค้าระหว่างกันในขบวนการสหกรณ์ อาทิ ข้าวสาร ผลไม้ สินค้าแปรรูป และสินค้าอุปโภคบริโภค เพื่อขยายช่องทางการจำหน่ายสินค้าคุณภาพดีจากสหกรณ์ต่าง  ๆ ให้เข้าถึงผู้บริโภคเพิ่มมากขึ้น และเป็นการเพิ่มปริมาณธุรกิจด้วยการให้บริการจัดหาสินค้ามาจำหน่าย เพื่อตอบสนองความต้องการให้กับสมาชิก  ทั้งนี้ สหกรณ์มีแผนที่จะขยายศูนย์กระจายสินค้าสหกรณ์ เพื่อเพิ่มประเภทของสินค้าให้หลากหลาย และมีโครงการส่งเสริมการสร้างอาชีพเพื่อเพิ่มรายได้ให้กับสมาชิกในอนาคตอันใกล้นี้ด้วย

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *