รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์ ร่วมเปิดงานแสดงสินค้า Fresh From Farm “สหกรณ์คัดสรร ผลิตภัณฑ์คุณภาพ” ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัล พลาซา พระราม 3

“รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์
ร่วมเปิดงานแสดงสินค้า Fresh From Farm “สหกรณ์คัดสรร ผลิตภัณฑ์คุณภาพ”
ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัล พลาซา พระราม 3 กรุงเทพมหานคร”

กรมส่งเสริมสหกรณ์ในฐานะหน่วยงานภาครัฐที่มีบทบาทในการแนะนำ ส่งเสริม กำกับ ดูแลสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร โดยมุ่งเน้นการพัฒนาความเข้มแข็ง เพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขัน พัฒนาเครือข่ายการกระจายสินค้าสหกรณ์ เพื่อเพิ่มโอกาส ทางการตลาดให้กับสินค้าสหกรณ์ โดยใช้หลักการตลาดนำการผลิต ซึ่งเป็นแนวทางให้เกษตรกรวางแผนการผลิต เพื่อตอบสนองความต้องการของตลาด จึงส่งเสริมให้มีการเชื่อมโยงเครือข่ายธุรกิจระหว่างสถาบันเกษตรกรผู้ผลิตสินค้าเกษตรคุณภาพกับผู้ประกอบการและนักธุรกิจภาคเอกชน ทั้งในประเทศและต่างประเทศ รวมทั้งพัฒนาศักยภาพเกษตรกรให้เป็นผู้ประกอบการทั้งด้านการผลิตและการตลาดสินค้าเกษตรอย่างมืออาชีพ สามารถแข่งขันในตลาดได้ ซึ่งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่มุ่งเน้นการพัฒนาขีดความสามารถในการผลิตและการแข่งขัน และสนับสนุนให้สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรมีแหล่งจำหน่ายสินค้าคุณภาพ สร้างรายได้เพิ่มให้แก่สมาชิกสหกรณ์ เกษตรกรและชุมชน

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 ซึ่งมีการแพร่ระบาดไปทั่วโลกรวมถึงประเทศไทย ปัจจุบันสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ของประเทศไทยอยู่ระดับที่สามารถควบคุมสถานการณ์โรคไว้ได้ในระดับหนึ่ง และมีความจำเป็นในการลดผลกระทบต่อวิถีชีวิต เศรษฐกิจ และสังคม เพื่อให้มีการผ่อนคลายกิจการและกิจกรรม ประกอบกับรัฐบาลมีนโยบายที่จะใช้ระบบสหกรณ์ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจในระดับชุมชนให้มีความเข้มแข็ง ผลิตสินค้าให้มีคุณภาพได้มาตรฐาน เพื่อสร้างรายได้ให้กับเกษตรกรและชุมชนอย่างยั่งยืน
กรมส่งเสริมสหกรณ์จึงได้จัดงานแสดงสินค้าสหกรณ์ เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ และเพิ่มช่องทางการตลาดสินค้าและผลิตภัณฑ์คุณภาพของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร รวมทั้งส่งเสริมการเชื่อมโยงเครือข่ายธุรกิจระหว่างสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรผู้ผลิตกับผู้ประกอบการภาคเอกชน และผู้ประกอบการสินค้าเกษตรออนไลน์ พร้อมทั้งยังช่วยให้ผู้ผลิตพบผู้บริโภค ซึ่งสามารถแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างกัน ทำให้สามารถผลิตสินค้าให้ตรงกับความต้องการของผู้บริโภค สร้างรายได้ให้แก่สมาชิกสหกรณ์และเกษตรกรอย่างยั่งยืน
ภายในงานจะพบกับสินค้ามีคุณภาพมากมาย ไม่ว่าจะเป็น ผลไม้ตามฤดูกาลต่าง ๆ เช่น ทุเรียน ลองกองตันหยงมัส ส้มโชกุน มังคุด สะตอ มังคุด ลำไย เงาะ ฝรั่ง ชมพู่ มะพร้าวน้ำหอม ผักออแกนิก ผักปลอดภัย มันเทศญี่ปุ่น อาหารทะเลแปรรูป และยังมี สินค้าเนื้อ นม ไข่ เนื้อโคขุน เบเกอร์รี่ ไอศกรีม ข้าวหอมมะลิทุ่งกุลา ข้าวไรซ์เบอรี่ สินค้าเกษตรแปรรูป ผลิตภัณฑ์ ผ้าไหม ผ้าฝ้าย และหมอนยางพารา ตั้งแต่วันที่ 13 – 17 สิงหาคม 2563 ที่ลานโปรโมชั่น ชั้น 1 โซนลิฟต์แก้ว เซ็นทรัลพลาซา พระราม 3

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *