NRCT Open House 2024 ในวันที่สาม เปิดชี้แจงกรอบการวิจัยและนวัตกรรม ปี 68 ยกระดับกำลังคน ด้านการพัฒนาศูนย์กลางกำลังคนทักษะสูงที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน (Hub Of Talents) และศูนย์กลางการเรียนรู้ (Hub Of Knowledge)

วันที่ 3 มิถุนายน 2567 สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม จัดการประชุมชี้แจงกรอบการวิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ 2568 และแถลงผลสำเร็จจากการวิจัยและนวัตกรรม NRCT Open House 2024 ในด้านการพัฒนาศูนย์กลางกำลังคนทักษะสูงที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน (Hub of Talents) และศูนย์กลางการเรียนรู้ (Hub of Knowledge) โดยมี ดร.วิภารัตน์ ดีอ่อง ผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ เป็นประธานเปิดการประชุมฯ เพื่อชี้แจงเกี่ยวกับกรอบการวิจัยและนวัตกรรมของ วช. พร้อมการรับข้อเสนอการวิจัยและนวัตกรรม ที่ วช. ให้การสนับสนุนทุนการวิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ 2568

ดร.วิภารัตน์ ดีอ่อง ผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ กล่าวว่า วช. มุ่งเน้นการสร้างความเข้าใจ การเตรียมความพร้อม ให้แก่ นักวิจัย ผู้บริหารและผู้ประสานงานของหน่วยวิจัย ในการเตรียมข้อเสนอการวิจัย ที่มุ่งเน้นการสนับสนุนให้เกิดการขยายเครือข่ายวิจัย กลไกการส่งเสริมการพัฒนาศูนย์กลางกำลังคนทักษะสูงที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน และศูนย์กลางการเรียนรู้ เป็นการรวมกลุ่มเครือข่ายนักวิจัย นักวิชาการ และผู้เชี่ยวชาญเพื่อสร้างความเข้มแข็งของเครือข่าย และการแสวงหาความรู้เพิ่มเติมที่เป็นประโยชน์ รวมถึงการเพิ่มจำนวนนักวิจัย ผู้เชี่ยวชาญ ตามประเด็นที่เป็นความต้องการของประเทศให้มีจำนวนมากขึ้น และเพียงพอต่อความต้องการในภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง เป็นการรวบรวมองค์ความรู้หรือเทคโนโลยีที่ผ่านกระบวนการทำงานวิจัย รวมถึงการรวบรวมผู้เชี่ยวชาญด้านต่าง ๆ จนก่อให้เกิดผลผลิตที่สามารถถ่ายทอดองค์ความรู้ไปสู่หน่วยงานต่างๆได้ในระดับชาติและนานาชาติ

ศูนย์ที่ได้รับการสนับสนุนจาก วช.และมีการเปิดตัวในปีที่ผ่านมา อาทิ ศูนย์รวมผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยวและแปรรูปผลไม้ ศูนย์รวมผู้เชี่ยวชาญด้านมลพิษอากาศและภูมิอากาศ ศูนย์รวมผู้เชี่ยวชาญด้านความรู้เกี่ยวกับการวิจัยและการพัฒนานวัตกรรมของโรคมะเร็งท่อน้ำดี เป็นต้น

ซึ่งกรอบการสนับสนุนการทำกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรม จะนำไปสู่การเตรียมความพร้อมในการขอรับข้อเสนอทุนวิจัย

พร้อมนี้ ได้จัดให้มีหัวข้อการเสวนาเรื่อง “แนวคิดการดำเนินงานของศูนย์กลางกำลังคนทักษะสูงที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน (Hub of Talents) และศูนย์กลางการเรียนรู้ (Hub of Knowledge)” โดยได้รับเกียรติจาก
-ศ.กิตติคุณ นพ.สุทธิพร จิตต์มิตรภาพ ประธานคณะทำงานที่ปรึกษาเพื่อการพัฒนาศูนย์รวมผู้เชี่ยวชาญ (Hub of Talents) และศูนย์กลางการเรียนรู้(Hub of Knowledge)
-ผู้ร่วมเสวนา ประกอบด้วย
-ดร.ณิรวัฒน์ ธรรมจักร์ รองผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.)
-รศ.ดร.สุขุม อิสเสงี่ยม ผู้บริหารจัดการศูนย์รวมผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบวงจรไมโครอิเล็กทรอนิกส์ประเทศไทย
-ผศ.ดร.ต่อภัสสร์ ยมนาค ผู้บริหารจัดการศูนย์ความรู้เพื่อความร่วมมือในการต่อต้านคอร์รัปชัน และส่งเสริมธรรมาภิบาลในระดับภูมิภาค และคุณวรรณฐินี แก้วไทรย้อย ผู้อำนวยการภารกิจการวิจัยและนวัตกรรมของประเทศด้านการแพทย์และสาธารณสุข

ศ.กิตติคุณ นพ.สุทธิพร จิตต์มิตรภาพ ประธานคณะทำงานที่ปรึกษาเพื่อการพัฒนาศูนย์รวมผู้เชี่ยวชาญ (Hub of Talents) และศูนย์กลางการเรียนรู้(Hub of Knowledge) กล่าวถึงประเด็น Center of Excellence ในรูปแบบ virtual ที่มีการทำงานร่วมกันสู่การรวมกลุ่มกันทำงานอย่างต่อเนื่อง ทั้งเครือข่ายที่มาจากหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้อง ในการนำเสนอประเด็นหรือโจทย์วิจัยที่มีความสำคัญในระดับประเทศ รวมถึงวิเคราะห์องค์ความรู้ให้เป็นปัจจุบันอย่างต่อเนื่อง เพื่อนำไปสู่การพัฒนาโจทย์วิจัยเพื่อขอรับทุนวิจัยและนวัตกรรมจากแหล่งทุน เพื่อแก้ไขปัญหาหรือปิดช่องว่างของปัญหาไปสู่การตั้งเป้าหมายระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว ที่ชัดเจนตลอด supply chain และนำไปสู่การสร้างกลไกการทำงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ

สำหรับกิจกรรมภายในงาน ได้นำเสนอวีดิทัศน์แนะนำการใช้งานระบบ “NRIIS” โดย คุณศยามน ไชยปุรณะ ผู้อำนวยการกลุ่มงานวิเคราะห์ ประมวลผล และบูรณาการข้อมูลสารสนเทศ ที่จะให้ข้อมูลเกี่ยวกับเว็บไซต์ที่จะช่วยให้นักวิจัยสามารถเข้าถึงข้อมูลได้อย่างสะดวก รวดเร็ว ในการติดตามความก้าวหน้าของงานวิจัยได้อย่างทันท่วงที

การแถลงผลสำเร็จจากการดำเนินกิจกรรมของศูนย์กลางกำลังคนทักษะสูงที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน(Hub of Talents) และ ศูนย์กลางการเรียนรู้(Hub of knowledge) โดย คุณวรรณฐินี แก้วไทรย้อย ผู้อำนวยการภารกิจการวิจัยและนวัตกรรมของประเทศด้านการแพทย์และสาธารณสุข
ถัดมาเป็นการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การเขียนข้อเสนอกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรมด้านการพัฒนาศูนย์กลางกำลังคนทักษะสูงที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน (Hub of Talents) และศูนย์กลางการเรียนรู้ (Hub of Knowledge) โดย ศ.ดร.ผดุงศักดิ์ รัตนเดโช จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รศ.ดร.นพ.ดำเนินสันต์ พฤกษากร จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รศ.ดร.ศิวเรศ อารีกิจ จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รศ.ดร.วัชรินทร์ ลอยลม จาก มหาวิทยาลัยขอนแก่น และ ศ.ดร.ธนัดชัย กุลวรวานิชพงษ์ จาก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

ทั้งนี้ NRCT Open House 2024 : การชี้แจงกรอบการวิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ 2568 ของ วช. ระหว่างวันที่ 1 – 9 มิถุนายน 2567 ในรูปแบบ Onsite และ online ผ่าน (Video conference) ด้วยระบบ zoom meeting และการถ่ายทอดสด (Live streaming) ผ่านช่องทาง Facebook ของสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ ยังเหลือเวลาการจัดอีก 6 วัน โดยมีประเด็นที่น่าสนใจในแต่ละวัน ได้แก่ ด้านการรองรับสังคมสูงวัย (วันที่ 4 มิถุนายน 2567) ด้านการพัฒนาเส้นทางอาชีพนักวิจัยและนวัตกรรม และการวิจัยเพื่อฐานทางวิชาการ (วันที่ 5 มิถุนายน 2567) ด้านการพัฒนาเทคโนโลยีและอุตสาหกรรม (วันที่ 6 มิถุนายน 2567) ด้านเศรษฐกิจและการเกษตร (วันที่ 7 มิถุนายน 2567) ด้านสัตว์เศรษฐกิจ (วันที่ 8 มิถุนายน 2567) และด้านการจัดการความรู้การวิจัย และถ่ายทอดเพื่อการใช้ประโยชน์ (วันที่ 9 มิถุนายน 2567)

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *