“พลโท ดร .โสภณ ศิริงาม” แนะ “ปัดฝุ่นยุทธศาสตร์ชาติ” จำเป็นต่อทุกคน เร่งต่อยอดคนรุ่นใหม่ เพื่อพัฒนาประเทศ

พลโท ดร.โสภณ ศิริงาม อดีตข้าราชการทหาร ตำแหน่งเสนาธิการสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ กองบัญชาการกองทัพไทย(วปอ.)ซึ่งประสบการณ์ที่ผ่านมามากมายในชีวิต ทำให้ท่านได้รับเชิญให้เป็นผู้บรรยาย และเป็นอาจารย์พิเศษในมหาวิทยาลัย รวมทั้งองค์กรหลายแห่ง เชิญให้ไปบรรยายและเสวนาเรื่องของยุทธศาสตร์ชาติ และความมั่นคง อยู่เสมอ

หลายคนคิดว่ายุทธศาสตร์ชาติ เป็นเรื่องไกลตัว แต่ พลโท ดร.โสภณ ศิริงาม ยืนยันว่าเป็นสิ่งที่ทุกคนควรเรียนรู้เรื่องนี้เป็นอย่างยิ่ง เพราะสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้กับทุกคนและทุกหน่วยงาน ซึ่งประเทศที่ประสบความสำเร็จในการพัฒนาประเทศ ที่ใช้แผนยุทธศาสตร์ชาติ เช่น สหรัฐฯ และประเทศในภาคพื้นยุโรปเกือบทั้งหมด แม้แต่ประเทศเพื่อนบ้านของไทย เช่น ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ ไต้หวัน สิงคโปร์ จีน มาเลเซีย ก็ประสบความสำเร็จในการใช้ยุทธศาสตร์ชาติในการพัฒนาประเทศให้เจริญก้าวหน้ามาแล้วอย่างเป็นรูปธรรม

ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.นพ.กระแส ชนะวงศ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกริก ผู้ที่คร่ำหวอดในวงการทางการเมืองและแวดวงการศึกษามาทั้งชีวิต ได้เล็งเห็นคุณค่าของ “ยุทธศาสตร์ชาติ ” ที่ พลโท ดร.โสภณ ศิริงาม ที่ได้เขียนไว้เป็นหลักยุทธศาสตร์ในศตวรรษที่ 21 แสดงให้เห็นว่าคุณค่าของยุทธศาสตร์ชาติ มีความสำคัญต่อระบบการศึกษา อีกทั้งยังมีมหาวิทยาลัยหลายแห่งให้ความสนใจต่อยุทธศาสตร์ชาติ เช่น มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต ที่ พลโท ดร.โสภณ ศิริงาม ไปบรรยายที่นี่อยู่เสมอ

พลโท ดร.โสภณ ศิริงาม ย้ำว่า ยุทธศาสตร์ชาติ จำเป็นต้องมีการ ปรับปรุง เปลี่ยนแปลง เพื่อให้ มีความถูกต้องเหมาะสมมีหลักวิชาการที่เป็นสากลรองรับเพื่อให้เข้ากับยุคสมัยที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ซึ่งต้องเป็นคนที่มีความรู้ความสามารถประสบการณ์ในระดับเชี่ยวชาญเท่านั้นที่จะสามารถปรับปรุงแก้ไขยุทธศาสตร์ชาติได้ ดังนั้น การที่ทำให้ทุกคนมีความรู้เรื่องนี้อย่างถ่องแท้ด้วยการให้การศึกษาอบรมอย่างเป็นขั้นตอนที่เหมาะสม จะทำให้เกิดการสร้างผู้นำทางยุทธศาสตร์(Strategic Leader ship) รุ่นใหม่อยู่ตลอดเวลา ประเทศชาติก็จะได้รับการพัฒนาไปในทิศทางที่ถูกต้องเหมาะสม ไม่เกิดปัญหาความขัดแย้งในสังคมที่นำไปสู่ความรุนแรงที่ทำให้ประเทศชาติเสื่อมถอยลงไปดังเช่นในอดีตที่ผ่านมา เพราะคนไทยทุกคนตกลงพร้อมใจกันเสียสละประโยชน์ส่วนตนเพื่อประโยชน์ส่วนรวม มาร่วมกันพัฒนาประเทศชาติไปในทิศทางเดียวกัน โดยยึดแนวทางที่ว่าคนไทยทุกภาคส่วนจะได้รับประโยชน์ร่วมกันจากการพัฒนาประเทศอย่างมียุทธศาสตร์ด้วย “ยุทธศาสตร์ชาติ” ดังกล่าว

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *