พว. พัฒนาส่งเสริมคุณภาพการศึกษา ด้วยกระบวนการเรียนการสอนแบบผู้เรียนสร้างความรู้ด้วยตนเอง (Active Learning) ด้วยกระบวนการคิดขั้นสูงเชิงระบบ GPAS 5 Steps เพื่อพัฒนา นวัตกรรมครูสู่นวัตกรรมนักเรียน

เมื่อวันจันทร์ที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 5 อาคาร พว. ถนนนครไชยศรี แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร สถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.) ได้จัดให้มีพิธีลงนามบันทึก ความเข้าใจ ความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) จำนวน 2 ฉบับ โดยฉบับแรกเป็นการลงนามระหว่างโรงเรียนยอแซฟพิจิตร กับสถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.)

โดยมีนางสาวชนิดาภา จันทะโก รองผู้อำนวยการโรงเรียนยอแซฟพิจิตร กับ ดร.ศักดิ์สิน
โรจน์สราญรมย์ ประธานกรรมการบริหาร สถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.) ร่วมลงนาม และฉบับที่ 2 เป็นการลงนามระหว่างโรงเรียนเซนต์โยเซฟเพชรบุรี กับสถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.) โดยนางสาวพรนภา ปรัชญาคุณ ผู้อำนวยการโรงเรียนเซนต์โยเซฟเพชรบุรี กับ ดร.ศักดิ์สิน โรจน์สราญรมย์ ประธานกรรมการบริหาร สถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.) ร่วมลงนาม การดำเนินงานตามข้อตกลงความร่วมมือนี้จะอยู่ในรูปแบบของการประสานงานความร่วมมือของสถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.) กับโรงเรียนแต่ละแห่งดังกล่าวข้างต้น โดยตระหนักถึงความสำคัญ และ ประโยชน์ของการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกันที่มีต่อการพัฒนาการเรียนรู้แบบ Active Learning การดำเนินงานตามกรอบแนวทางความร่วมมือดังกล่าว ให้สอดคล้องกับแผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) ด้านการศึกษาที่ได้กำหนดกิจกรรมปฏิรูปที่ 2 การพัฒนาการจัดการเรียนการสอนสู่การเรียนรู้ฐานสมรรถนะ

เพื่อตอบสนองการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 โดยการปรับเปลี่ยนการเรียนการสอนในปัจจุบันไปสู่การเรียนรู้ ด้วยกระบวนการคิดขั้นสูงเชิงระบบ GPAS 5 Steps ภายใต้หลักสูตรอิงมาตรฐาน (Standard-based Curriculum) ด้วยการพัฒนาคุณภาพ และศักยภาพ รวมทั้งส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาชีพของครู และบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนยอแซฟพิจิตร และโรงเรียนเซนต์โยเซฟเพชรบุรี ในการยกระดับคุณภาพผู้เรียนให้มี ความถนัด และความฉลาดที่แตกต่างกัน ผู้เรียนสามารถถักทอสร้างความรู้ได้เองจนถึงระดับหลักการ เกิดสมรรถนะ และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ทุกด้าน รวมทั้งเกิดผลลัพธ์เป็นผลผลิต เช่น ชิ้นงาน โครงงาน นวัตกรรม จนส่งผล ให้ผู้เรียนทุกคนสามารถพัฒนาเป็นนวัตกรได้ ตามที่ยุทธศาสตร์ชาติกำหนดไว้

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *