“เอ๋-กรวรรณ” นำทีม Mrs.ร่วมงาน   วัฒนธรรมเทิดไท้ เทิดไว้ในใจกาญจน์”

เมื่อเร็วๆนี้ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด กาญจน์บุรี  ร่วมกับกระทรวงวัฒนธรรมแห่งประเทศไทย ร่วมกันจัด กิจกรรม ส่งเสริมและรักษามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม ด้วยพลังการมีส่วนร่วมของเครือข่ายทางวัฒนธรรม กับงาน “วัฒนธรรมเทิดไท้ เทิดไว้ในใจกาญจน์” จัดขึน ณ  ศูนย์การค้าโรบินสัน ไลฟ์สไตล์ กาญจนบุรี อำเภอเมืองฯ จังหวัดกาญจนบุรี

โดยมี นายศักรินทร์ ทุมเสน รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี เป็นประธานเปิดงาน นางสมมาตร คำถนอม วัฒนธรรมจังหวัดกาญจนบุรี กล่าวรายงาน พร้อมด้วย ดร.ธีรชัย ชุติมันต์ ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดกาญจนบุรี ดร.เศกสิทธิ์ ปักษี ผู้อำนวยการสำนักศิลปะวัฒนธรรมฯ หอสมุดแห่งชาติรัชมังคลาภิเษก นายโชคาวิชญ์ วสุวิรักษ์โชติ ผู้จัดการทั่วไปฝ่ายบริหารศูนย์การค้าโรบินสันไลฟ์สไตล์ และคณะกรรมการสภาวัฒนธรรมจังหวัดกาญจนบุรี สภาวัฒนธรรมอำเภอ สภาวัฒนธรรมตำบลในจังหวัดกาญจนบุรี ร่วมเป็นเกียรติในการจัดงาน“วัฒนธรรมเทิดไท้ เทิดไว้ในใจกาญจน์”  

ภายใต้โครงการส่งเสริมสนับสนุนการอนุรักษ์ฟื้นฟูขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ของสำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรมและโครงการส่งเสริมและรักษามรดกภูมิปัญญาทาง วัฒนธรรม ด้วยพลังงานการมีส่วนร่วมของเครือข่ายทางวัฒนธรรม ซึ่งสนับสนุนงบประมาณให้กับสภาวัฒนธรรมจังหวัดกาญจนบุรี โดย กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม  การจัดงาน “วัฒนธรรมเทิดไท้ เทิดไว้ในใจกาญจน์” ในครั้งนี้

มีวัตถุประสงค์ที่สำคัญยิ่ง คือ เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ มหิศรภูมิพลราชวรางกูร กิติสิริสมบูรณอดุลยเดช สยามินทราธิเบศรราชวโรดม บรมนาถบพิตร พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ ๒๘ กรกฎาคม และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิม พระชนมพรรษา วันที่ ๑๒ สิงหาคม  และมีวัตถุประสงค์เพื่อการส่งเสริมสนับสนุน การอนุรักษ์ประเพณี

และวัฒนธรรมท้องถิ่น เป็นการปลูกจิตสำนึกให้เด็ก เยาวชน ประชาชนมีส่วนร่วม ในการอนุรักษ์ ฟื้นฟู และสืบสานภูมิปัญญา โดยการนำงานด้านวัฒนธรรม มาเป็นศูนย์รวมจิตใจ ก่อให้เกิดความรักความสามัคคี ความเข้มแข็ง และหวงแหนประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่น เป็นการบูรณาการระหว่างประชาชน ชุมชน หน่วยงาน องค์กร ทุกภาคส่วน ร่วมกันขับเคลื่อนการเผยแพร่ศิลปะและวัฒนธรรม ก่อให้เกิดการเพิ่มรายได้แก่ชุมชน และประชาชนที่ร่วมกันอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญา

                ภายในงาน มีการแสดงแบบ ชุดไทย โดยนางแบบรับเชิญ พิเศษ จากเวที Mrs. Thailand world และเวที MRS. Tourism Thailand นำโดย โดย คุณกรวรรณ แซ่เล้าClassic Mrs. Tourism Thailand 2023, ปารณีย์ ประดิษฐผล MrsT.hailand world Photogeni2023 ,ภัทร์ภัสสร ชาญศิลาสวัสดิ์ Elite Mrs.Tourism Thailand 2023 ,รัมณีย์ อภิชัยโชติรัตน์ MRS. Tourism Thailand2023 ,ชาญา สารีพันธ์ (พู่กัน)Best swimming Suit of Mrs Thailand World and Mrs tourism Thailand

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *