สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินเปิดการประชุม องค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทย (อกท.) ในพระราชูปถัมภ์ฯ ระดับชาติ ครั้งที่ 41 ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุราษฎร์ธานี

วันนี้ (17 กุมภาพันธ์ 2563) สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไป ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุราษฎร์ธานี ตำบลพังกาญจน์ อำเภอพนม จังหวัดสุราษฎร์ธานี ทรงเปิดการประชุมวิชาการ องค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทย (อกท.)ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ 41 ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 17-21 กุมภาพันธ์ 2563 ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุราษฎร์ธานีเพื่อให้สมาชิก อกท.ได้แสดงผลงานทักษะวิชาชีพ แลกเปลี่ยนความรู้ และส่งเสริมให้สมาชิกรู้จักการทำงานเป็นทีม ขยัน อดทน ฝึกความเป็นผู้นำและผู้ตามที่ดี ตามหลักการขององค์การที่ว่า องค์การเป็นของสมาชิก ดำเนินงาน โดยสมาชิก เพื่อสมาชิก”

เมื่อเสด็จพระราชดำเนินถึงวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุราษฎร์ธานี คุณหญิงกัลยา โสภณพณิช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ นายณรงค์ แผ้วพลสง เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ดร.ชาติชาย เกตุพรหม ประธานกรรมการอำนวยการองค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ฯ ระดับชาติ นายณรงค์ชัย เจริญรุจิทรัพย์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี สุราษฎร์ธานี และคณะกรรมการดำเนินงานองค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ฯ เฝ้าฯ รับเสด็จ ภริยาผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุราษฎร์ธานี ผู้แทนสมาชิกองค์กรเกษตรกรในอนาคต แห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ฯ และผู้แทนนักเรียน นักศึกษาวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุราษฎร์ธานี ทูลเกล้าฯ ถวายพวงมาลัย

จากนั้น สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินเข้าพลับพลาพิธี ประทับพระราชอาสน์ (นายพีระพล พูลทวี) รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เข้าเฝ้าทูลเกล้าฯ ถวายหนังสือที่ระลึก และสูจิบัตร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เข้าเฝ้าฯ ทูลเกล้าฯ ถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย และกราบบังคมทูลถวายรายงานการจัดการประชุมวิชาการ ฯ

โอกาสนี้ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมาชิก และศิษย์เก่าดีเด่น องค์การเกษตรกร ในอนาคตแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ ฯ ผู้บริหาร และผู้แทนหน่วยองค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศ ในพระราชูปถัมภ์ ฯ ดีเด่น เข้าร่วมพระราชทานโล่ที่ระลึก(จำนวน 25 ราย) ผู้ทำคุณประโยชน์องค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ ฯ ผู้บริจาคเงินสมทบทุนมูลนิธิองค์การเกษตรกรในอนาคต แห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ และผู้มีจิตศรัทธา เข้าเฝ้า ฯ ทูลเกล้า ฯ ถวายเงิน โดยเสด็จพระราชกุศลตาม พระราชอัธยาศัย เข้ารับพระราชทานเข็มที่ระลึก (จำนวน 130 ราย)

ในการนี้ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงมีพระราชดำรัสเปิดการประชุมวิชาการระดับชาติของสมาชิกองค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ ฯ ครั้งที่ 41 ปีการศึกษา 2562

จากนั้นเสด็จฯ ไปทอดพระเนตรนิทรรศการเมืองเทิดพระเกียรติ ประทับรถไฟฟ้าไปยังอาคารทูลกระหม่อมแก้ว อกท. เสด็จฯไปยังแท่นทรงกดปุ่มไฟฟ้าเปิดแพรคลุมป้ายชื่อ “อาคารทูลกระหม่อมแก้ว อกท.” และเสด็จฯ ไปทรงปลูกต้นจิกกระโดน ซึ่งเป็นต้นไม้ประจำวิทยาลัย

เสด็จ ฯ ไปยังอาคารฉายพระฉายาลักษณ์ เพื่อฉายพระฉายาลักษณ์ร่วมกับคณะครู และเจ้าหน้าที่วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุราษฎร์ธานี คณะกรรมการองค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ ฯ ระดับชาติ และผู้บริหารสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (จำนวน 4 ชุด) ทรงลงพระนามาภิไธยในสมุดที่ระลึก

เสด็จไปยังอาคารสัมมนาผลงานทางวิชาการ ประทับพระราชอาสน์ (ด้านหน้าเวที) นางปัทมา วีระวานิช รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เข้าเฝ้า ฯ ทูลเกล้า ฯ ถวายเอกสาร ทางวิชาการ ทรงฟังการบรรยายผลงานทางวิชาการ จำนวน 1 เรื่อง “โครงการเลี้ยงเพียงทรายตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” ซึ่งเป็นผลงานทางวิชาการของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเพชรบุรี จากการวิจัยพบว่าการเลี้ยงเพียงทรายด้วยน้ำทะเลจากธรรมชาติที่ระดับความเค็ม 30 พีพีที โดยผ่านการบำบัดด้วยคลอรีนแล้ว จะช่วยให้เพียงทรายมีอัตราการรอดไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80 โดยเมื่อสิ้นสุดโครงการพบว่า ได้ผลผลิตเพียงทรายสด 25 กิโลกรัม เฉลี่ยกิโลกรัมละ 1,653 ตัว คิดเป็นอัตรารอดร้อยละ 82.65 มีรายได้จากการจำหน่ายเพียงทรายสด ป็นเงิน 13,959 บาท ซึ่งจะส่งผลให้ได้ผลผลิตเพียงทรายที่คุ้มค่ากับการลงทุน และจะสามารถนำความรู้ที่ได้นี้ไปเป็นแนวทางในการประกอบอาชีพ อีกทั้งยังสามารถนำไปเผยแพร่ให้กับนักเรียน นักศึกษา และเกษตรกรที่สนใจอันจะนำไปสู่การต่อยอดอาชีพอื่นๆ เช่น การแปรรูปผลิตภัณฑ์จากเพียงทราย เช่น เพียงทรายแห้งบดน้ำพริกเผา น้ำมันเพียงทราย เพื่อเพิ่มมูลค่าในอนาคต โดยผลงานดังกล่าวเป็นการพัฒนาผู้เรียน โดยใช้โครงการเป็นฐาน (Project Based Learning : PBL)

โอกาสนี้ทอดพระเนตรนิทรรศการเมืองเกษตรและเทคโนโลยี เมืองดาวเด่น อกท. เมืองเกษตรนวัตกรรม

ปัจจุบันการดำเนินงานของ อกท. แบ่งได้ 3 ระดับ คือ ระดับหน่วย มี 52 หน่วย ได้แก่ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี 43 แห่ง, วิทยาลัยประมง 4 แห่ง, วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการ 2 แห่ง, วิทยาลัยการอาชีวศึกษาปทุมธานี, วิทยาลัยการอาชีพนครศรีธรรมราช และหน่วยนราธิวาส มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์, ระดับภาค ได้แก่ ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคใต้ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ, และระดับชาติ ซึ่งจัดการประชุมเป็นประจำทุกปี เพื่อพัฒนาให้สมาชิกมีความรู้ความสามารถ มีทักษะด้านวิชาการและวิชาชีพ พร้อมเข้าสู่อาชีพตามความต้องการของประเทศ

จากนั้นเสด็จประทับรถไฟฟ้าไปยังอาคารทูลกระหม่อมแก้ว อกท. เสวยพระกระยาหารกลางวัน แล้วเสด็จพระราชดำเนิน

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *