สุข สนุก ประทับใจ “คอนเสิร์ตการกุศล พราวนภาสุนทราภรณ์” 

หารายได้สมทบกองทุนชัยพัฒนาสู้ภัยโควิด 19 ฯ 

วงสุนทราภรณ์ดั้งเดิมและศิลปินนักร้องยุค 80 ร่วมกันขับขานบทเพลงสุนทราภรณ์ ในงานคอนเสิร์ตการกุศล พราวนภาสุนทราภรณ์ หารายได้สมทบกองทุนชัยพัฒนาสู้ภัยโควิด 19 ฯ ณ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย กรุงเทพมหานคร 

วันที่ 17 ธันวาคม 2565 เวลา 14.00 น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี องค์นายกกิตติมศักดิ์และองค์ประธานกรรมการมูลนิธิชัยพัฒนา เสด็จพระราชดำเนินเป็นการส่วนพระองค์ไปทอดพระเนตรคอนเสิร์ตการกุศล “พราวนภาสุนทราภรณ์”สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีพระราชทานพระราชานุญาตให้บริษัท โกลเด้น ซิกเนเจอร์ อะไลฟ์ จำกัด ใช้ชื่อ “กองทุนชัยพัฒนาสู้ภัยโควิด 19 (และโรคระบาดต่างๆ )” สำหรับจัดสร้างห้องที่ติดตั้งระบบแลกเปลี่ยนอากาศแรงดันลบแบบสมบูรณ์ ( True Negative Pressure ) และการพัฒนาห้องผู้ป่วยปกติเป็นห้อง Semi ICU ในการจัดคอนเสิร์ตฯ โดย บริษัท โกลเด้น ซิกเนเจอร์ อะไลฟ์ จำกัด จะนำรายได้หลังหักค่าใช้จ่าย สมทบกองทุนชัยพัฒนาสู้ภัยโควิด 19 ฯ เพื่อนำไปจัดสร้างห้องที่ติดตั้งระบบแลกเปลี่ยนอากาศแรงดันลบแบบสมบูรณ์ และพัฒนาห้องผู้ป่วยปกติเป็นห้อง Semi ICU ซึ่งเปรียบเสมือน “ป้อมปราการถาวรทางการแพทย์” ให้บุคลากรทางการแพทย์ได้ใช้ในการช่วยเหลือผู้ป่วยโควิด 19 และผู้ป่วยจากโรคติดเชื้อระบบทางเดินหายใจอื่นๆ ในอนาคตได้อย่างทันท่วงทีโดยมี ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา คุณอติพร เสนะวงศ์ เลขาธิการ มูลนิธิสุนทราภรณ์ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี นายสมศักดิ์ จิตติพลังศรี กรรมการผู้จัดการบริษัท ซัยโจ เด็นกิ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ผู้แทนบริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) ผู้แทนบริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) ผู้แทนการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ร่วมด้วยศิลปิน นักร้อง นักดนตรี เฝ้ารับเสด็จฯ 

ภายในงานได้มีการจัดแสดงนิทรรศการ“จากพระมหากรุณาธิคุณ สู่กองทุนชัยพัฒนาโควิด 19 (และโรคระบาดต่างๆ)” จากมูลนิธิชัยพัฒนา และการจัดแสดงเทคโนโลยีห้องความดันลบแบบสมบูรณ์ (True Negative Pressure) และห้องผู้ป่วยกึ่งวิกฤต (Semi ICU) ระบบดังกล่าวเป็นเทคโนโลยีของคนไทย บริษัท ซัยโจ เด็นกิ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ด้วยการพัฒนาเทคโนโลยีของประเทศไทยเองให้ได้มาตรฐาน ตามเกณฑ์สากลทั้ง WHO และ ASHRAE 170 – 2019 

 

นับตั้งแต่เกิดการแพร่ระบาดของโควิด-19 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้พระราชทานเครื่องมือทางการแพทย์แก่โรงพยาบาลทั้งสิ้น 360 โรงพยาบาล โดยในส่วนของห้องความดันลบได้พระราชทานแก่โรงพยาบาลทั้งสิ้น 51 โรงพยาบาล รวม 480 ห้อง 600 เตียง ซึ่งแบ่งเป็นการจัดสร้างห้องระบบแลกเปลี่ยนอากาศแรงดันลบแบบสมบูรณ์ 41 โรงพยาบาล จำนวน 317 ห้อง และการพัฒนาห้องผู้ป่วยปกติเป็นห้อง Semi ICU 10 โรงพยาบาล จำนวน 91 ห้อง โดยในขณะที่ก่อนวิกฤตการณ์การติดเชื้อโรค         โควิด 19 ประเทศไทยมีห้องความดันลบที่ได้มาตรฐานเพียง 102-103 ห้องเท่านั้นดร.สุเมธ ตันติเวชกุล กรรมการและเลขาธิการ มูลนิธิชัยพัฒนา กราบบังคมทูลถวายรายงานการดำเนินงานคอนเสิร์ตการกุศล พราวนภาสุนทราภรณ์ นางภากมล รัตตเสรี กรรมการและรองเหรัญญิกมูลนิธิ       ชัยพัฒนา กราบบังคมทูลเบิกผู้เข้ารับพระราชทานของที่ระลึก จำนวน 22 ราย และทอดพระเนตรการแสดงคอนเสิร์ต “พราวนภาสุนทราภรณ์” ซึ่งบรรเลงโดยวงดนตรีสุนทราภรณ์ ประกอบด้วยเครื่องดนตรีกว่า 20 ชิ้น ถ่ายทอดโดยศิลปินนักร้องสุนทราภรณ์กว่า 16 ท่าน อาทิ พรศุลี วิชเวช , เจือนศักดิ์ น้อยสุวรรณ  , ปิยวรรณ สงวนทรัพย์ , ณัฎฐ์นรี มะลิทอง , วฤณพร เครือภู่ , ชณัฐศิกาญ แจ่มแจ้ง , นันทพร ค้าผล , มุชอันดา ใจยง , ชัชญากา อมรบุญชัย , พรชัย เอกศิริพงษ์ , บัญชา รักษาจันทร์ , พิเชษฐ์ จิรารัตนาศิริ , ชาตรี ชุ่มจิตร , ณฤพล ผิวอ่อน , ศราวิน วงศ์สุวรรณ , คุณานนต์ หลิมพานิช ร่วมด้วยศิลปินรับเชิญ ดนุพล แก้วกาญจน์ , นันทิดา แก้วบัวสาย , อรวี สัจจานนท์ , ภาสกรณ์ รุ่งเรืองเดชาภัทร์ (สปาย The Golden Song) , กิตติธัช แก้วอุทัย (ธัช เพลงเอก) , ธนัชศลักษณ์ ฮัดสัน (อลิศ The Golden Song) , ชิสา วิเศษกุล (The Voice of China) ร่วมกันขับขานเพลงอมตะประทับใจกว่า 40 บทเพลง อาทิ สิรินธร , ร่มเกล้า , ปลอบใจตัวเอง , ศรกามเทพ , ยากยิ่งสิ่งเดียว , ปาริชาติ , ใจรัก , ศกุณตลา , หงส์เหิร , เสียแรงรักใคร่ , กระซิบสวาท , ลานลั่นทม , ปลูกรัก , รักใครกันแน่ , เพลินเพลงแมมโบ้ , สุขกันเถอะเรา ฯลฯ 

ทั้งนี้ คอนเสิร์ตการกุศล “พราวนภาสุนทราภรณ์” ได้รับความร่วมมือจากผู้สนับสนุนจากหลายภาคส่วน อาทิ บริษัท ซัยโจ เด็นกิ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด , บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) , บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) , การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) , บริษัท หนีกรุง คอนเน็ค จำกัด , มูลนิธิสุนทราภรณ์ ฯ , บริษัท โกลเด้น ซิกเนเจอร์ อะไลฟ์ จำกัด ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างป้อมปราการถาวร โดยบริจาคเงินสมทบมูลนิธิชัยพัฒนา บัญชี กองทุนชัยพัฒนาสู้ภัยโควิด ๑๙ (และโรคระบาดต่างๆ) เลขที่ ๐๖๗-๓๐๐๔๘๗-๓ บัญชีกระแสรายวัน ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาสวนจิตรลดา 

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *