สำนักพิมพ์วิช เปิดโมเดลทรานส์ฟอร์มธุรกิจ ทางรอดหลังโควิด-19 สร้างการเติบโตครั้งใหม่ สู่หลักการที่นำไปปฏิบัติได้จริง

3 ตุลาคม 2563 – อิมแพค เมืองทองธานี – สำนักพิมพ์วิช เปิดโมเดลทรานฟอร์มธุรกิจ เพื่อรับมือผลกระทบจากการระบาดของโควิค-19 ทางรอดใหม่สู่การเติบโตของธุรกิจทั้งขนาดใหญ่ ขนาดกลาง และขนาดย่อม สู่หลักการที่สามารถนำไปใช้ปฏิบัติต่อองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ และให้อยู่รอดผ่านพ้นวิกฤติไปได้ ด้วยการใช้ Digital Transformation Canvas โมเดลทรานส์ฟอร์มธุรกิจที่สมบูรณ์แบบ นำเสนอแนวคิดและวิธีการโดย พจ ธนพงศ์พรรณ ธัญญรัตตกุล กูรู และวิทยากร ด้าน Digital Transformation

ปี 2020 ทั่วโลกต่างได้รับผลกระทบจากมหันตภัยครั้งยิ่งใหญ่ ซึ่งหลายคนกล่าวว่า เป็นมหันตภัยที่รุนแรงที่สุดในรอบ 100 ปี ของประวัติศาสตร์โลก การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ทำให้ระบบเศรษฐกิจทั้งโลกต่างได้รับผลกระทบที่รุนแรง นับเป็นอุบัติการณ์ที่สร้างผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจโลกอย่างที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้

ถึงแม้ประเทศไทยจะได้รับการยกย่องจากนานาประเทศว่า เป็นประเทศที่มีมาตรการป้องกันและเฝ้าระวังในการควบคุมโรคได้อย่างยอดเยี่ยมเป็นอันดับ 1 ของโลก เพราะสามารถยุติการแพร่ระบาดและควบคุมสถานการณ์ได้เป็นอย่างดี นโยบายการปิดประเทศและมาตรการควบคุมต่าง ๆ ได้นำมาใช้ในปฏิบัติการครั้งนี้ แต่ผลกระทบที่เกิดขึ้นกับเศรษฐกิจนั้นรุนแรงมหาศาล ตั้งแต่องค์กรระดับใหญ่ไปจนถึงธุรกิจขนาดเล็ก ข่าวการปลดพนักงานและการประกาศปิดกิจการอย่างถาวร ดังนั้น จึงต้องมีการเปลี่ยนรูปแบบธุรกิจและวิธีการสร้างรายได้ เพื่อให้องค์กรอยู่รอดจากวิกฤตครั้งนี้

คำถามที่ตามมาคือ ในสถานการณ์เช่นนี้ (หลายฝ่ายระบุว่า วิกฤตที่เกิดขึ้นยังคงอยู่ต่อเนื่องไปอีกหลายปี) จะมีองค์กรหรือภาคธุรกิจที่สามารถรอดพ้นหรือเติบโตได้ในสภาพการณ์ครั้งนี้หรือไม่ ? ซึ่งเป็นเรื่องสำคัญที่จะต้องนำมาวิเคราะห์ พร้อมกับหาโอกาส วิธีการ หลักการ หรือกลยุทธ์ เพื่อหาทางรอดและสร้างการเติบโต

Digital Transformation Canvas โมเดลทรานส์ฟอร์มธุรกิจเพื่อสร้างการเติบโตครั้งใหม่ นำเสนอแนวคิดและวิธีการโดย พจ ธนพงศ์พรรณ ธัญญรัตตกุล กูรู และวิทยากร ด้าน Digital Transformation ให้กับองค์กรต่าง ๆ กว่า 100 องค์กร ผู้เขียนหนังสือ Best Seller เปลี่ยนธุรกิจในยุคดิจิทัล Step by Step Digital Transformation in Action หนังสือเล่มแรกที่ทำให้ทุกคนเข้าใจว่า การทำ Digital Transformation คือ การเปลี่ยนวิธีคิดอย่างมีกลยุทธ์ และปรับวิธีคิดใหม่ในการทำธุรกิจด้วยการ Transform ธุรกิจของคุณ ให้เป็น Digital Business ด้วยการคิดใหม่ในทุกมิติขององค์กร โดยทุกคนในองค์กรต้องมีส่วนร่วมในการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้

“เพราะการแข่งขันที่เปลี่ยนไปในยุคดิจิทัล จึงเกิดคำว่า Disruption ธุรกิจไม่สามารถใช้ความได้เปรียบในการแข่งขันที่เคยมีอยู่ เพื่อรักษาความเป็นผู้นำได้อีกต่อไป การ Transform ธุรกิจ จึงเป็นเรื่องที่รอช้าไม่ได้ แนวทางการบริหารธุรกิจใหม่เกิดขึ้นได้ทุกวัน หากไม่เรียนรู้ให้ก้าวทัน ธุรกิจของคุณอาจถูก Disruption ไปอย่างง่ายดาย” พจ ธนพงศ์พรรณ ธัญญรัตตกุล กล่าว

เพื่อให้ผู้ประกอบการ Startup SMEs หรือนักบริหารองค์กร นอกจากจะเข้าใจการทำ Digital Transformation แล้ว ยังสามารถนำหลักการมาสร้างแนวทางการปฏิบัติจริงกับธุรกิจของตน เพื่อให้ธุรกิจรอดพ้นจากวิกฤตและก้าวสู่การเติบโตครั้งใหม่อย่างยั่งยืนได้

องค์กรที่ประสบความสำเร็จในยุคปัจจุบัน นอกจากจะเป็นองค์กรที่ประสบความสำเร็จในการทำ Digital Transformation แล้ว ยังต้องเป็นองค์กรที่มีความเชี่ยวชาญและเก่งในเรื่องการใช้ Data และการสร้าง Innovation โดยการนำแนวคิดที่หลากหลายมาปรับใช้ในองค์กร เช่น Design Thinking, Open Innovation, Design Sprint, Business Model Canvas ฯลฯ เพื่อให้เกิดนวัตกรรมอย่างต่อเนื่อง และเป็นการสร้างวงจรแห่งความสำเร็จอย่างยั่งยืนให้กับองค์กร

องค์กรที่ทำ Digital Transformation แล้ว จะทำให้เกิด 3 สิ่ง ดังต่อไปนี้ หนึ่ง – New Efficiencies องค์กรต้องเกิดประสิทธิภาพ เช่น ต้นทุนลดลง การผลิตหรือส่งมอบบริการต้องเร็ว สอง – Enhance Customer Experiences (CX) ต้องทำให้ลูกค้าหรือผู้ใช้งานเกิดประสบการณ์ใหม่ ๆ ที่ดีกว่าการใช้งานหรือการรับบริการแบบเดิม ๆ และสาม – Build New Business Models ธุรกิจต้องสามารถสร้างรูปแบบโมเดลทางธุรกิจหรือโมเดลการหารายได้ใหม่ ๆ ได้

          นอกจากนี้ 3 สิ่งที่ต้องเกิดขึ้นหลังจากองค์กรได้ทำ Digital Transformation แล้ว ในเศรษฐกิจยุคโควิด-19 องค์กรจะต้องสร้างการเติบโตครั้งใหม่ (New Growth หรือ New S-Curve) ให้กับธุรกิจ และทำให้ธุรกิจสามารถรักษาความเป็นผู้นำ หรือกลายเป็นผู้นำในธุรกิจในแต่ละอุตสาหกรรมให้ได้

3 + 1 คือ หัวใจหลักในการทำ Digital Transformation ในยุคปัจจุบัน หากจะสร้าง 3 + 1 ให้เกิดขึ้นได้ จะต้องพิจารณาจาก Digital Transformation Canvas (DXC) ดังนี้ [ช่องที่ 1] Define New Core Business การประเมินธุรกิจหลักใหม่ [ช่องที่ 2] New Value Proposition นำเสนอข้อเสนอทางคุณค่าใหม่ของธุรกิจ [ช่องที่ 3] New Business Model ออกแบบโมเดลธุรกิจใหม่ [ช่องที่ 4] Existing Digital Capabilities ประเมินขีดความสามารถด้านดิจิทัลในปัจจุบัน [ช่องที่ 5] New Digital Capabilities ออกแบบโมเดลธุรกิจใหม่ [ช่องที่ 6] Digital Initiative & Roadmap วางแผนและสร้างขีดความสามารถด้านดิจิทัลจากปัจจุบันไปสู่อนาคต [ช่องที่ 7] Organizational Transformation ออกแบบการเปลี่ยนองค์กรสู่ยุคดิจิทัล [ช่องที่ 8] Agile Strategy and Planning เปลี่ยนกลยุทธ์และการดำเนินงานด้วยแนวคิด Agile [ช่องที่ 9] Building Collaborative Ecosystem สร้างระบบนิเวศใหม่ที่สร้างการมีส่วนร่วมกันระหว่างในและนอกองค์กร สูตรตาราง 9 ช่องนี้จะช่วยให้ธุรกิจเข้าใจการทำ Digital Transformation ได้ง่าย  

หนังสือ Digital Transformation Canvas คือเครื่องมือในการคิดกลยุทธ์ ที่เรียบเรียง Digital Transformation ทีละขั้นตอน จากหลักการสู่การลงมือปฏิบัติจริง เพื่อให้เกิดผลลัพธ์สู่การเติบโตอย่างยั่งยืน โดยรวบรวมกรณีศึกษาจากธุรกิจในอุตสาหกรรมต่าง ๆ ที่ประสบความสำเร็จในการทำ Digital Transformation ตามสูตร 3 + 1 จาก 20 บริษัทที่ทำ Digital Transformation ในรอบ 10 ปีที่ผ่านมา จัดอันดับโดยนิตยสาร Harvard Business Review รวมถึงบริษัทชั้นนำระดับโลกและของไทย อาทิ Netflix, Adobe, Amazon, Ping An, Nestlé, Stripe, 23and Me, Meituan, ไปรษณีย์ไทย, RS Group ฯลฯ เพื่อเป็นแนวทางสำหรับผู้ที่ต้องการแสวงหาทางรอด และโอกาสที่จะ Transform ธุรกิจ เพื่อสร้างความยั่งยืนใหม่ โดยไม่รู้ว่าจะเริ่มต้นอย่างไร

            หนังสือ Digital Transformation Canvas จำนวน 280 หน้า พิมพ์สี่สีทั้งเล่ม จำหน่ายในราคา 300 บาท วางจำหน่ายที่ร้านหนังสือชั้นนำทั่วประเทศ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 02 418 2885

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *