24 หน่วยงานคณะอนุกรรมการการท่องเที่ยวโดยชุมชน พร้อมหนุนเสริมชุมชนในทุกมิติ

24 หน่วยงานภายใต…