กรมส่งเสริมสหกรณ์หนุนสหกรณ์การเกษตรศุภนิมิตหนองยายดา

เป็นต้นแบบขับเคลื่อนนโยบายรัฐเพื่อส่งเสริมอาชีพและรายได้ให้เกษตรกรในจังหวัดอุทัยธานี “นายประยูร อินสกุล” รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ พร้อมด้วยนางสาวเยาวรัตน์ เรืองสาตรา สหกรณ์จังหวัดอุทัยธานี และคณะ ลงพื้นที่สหกรณ์การเกษตรศุภนิมิตหนองยายดา จำกัด อำเภอทัพทัน จังหวัดอุทัยธานี

เพื่อตรวจเยี่ยม การดำเนินธุรกิจรวบรวมและแปรรูปข้าวของสหกรณ์ โดยสหกรณ์ดำเนินธุรกิจรวบรวมข้าวเป็นหลักมีสัดส่วนธุรกิจมากกว่าร้อยละ 86 ของธุรกิจทั้งหมด สหกรณ์สามารถรวบรวมข้าวเปลือกจากสมาชิก 1,400 คน ได้กว่า 10,000 ตันต่อปี

และสหกรณ์ยังมีแผนพัฒนาเพื่อการส่งออกข้าว เพื่อให้สามารถรองรับการรวมและแปรรูปผลผลิตของเกษตรกรสมาชิก พร้อมทั้งพัฒนาความรู้เพิ่มทักษะด้านการเกษตรให้กับสมาชิก โดยมีเป้าหมายสร้างต้นแบบให้เป็นองค์กรภาคเกษตร  ที่สามารถขับเคลื่อนนโยบายของภาครัฐได้ครบทั้งวงจร และเพื่อเพิ่มขีดความสามารถให้ก้าวเป็นผู้ส่งออกได้

ในขณะเดียวกันสหกรณ์มีพันธมิตรภาคเอกชนที่มีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาล โดยแลกเปลี่ยนแนวคิด  การดำเนินธุรกิจ แนะนำแนวทางการปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพข้าวเพื่อยกระดับมาตรฐานข้าวสู่มาตรฐานสากล ระบบการจัดการข้าวรวมถึงความปลอดภัยกระบวนการผลิตเพื่อเพิ่มมูลค่าและสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันให้ข้าวของสหกรณ์มีคุณภาพตรงกับความต้องการของตลาดทั้งในและต่างประเทศ รองอธิบดีฯ

ได้ให้แนวทางการพัฒนาคุณภาพข้าวของสหกรณ์โดยให้บูรณาการร่วมกับภาคเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมในการให้ความรู้และพัฒนาสมาชิกตั้งแต่กระบวนการ  ต้นน้ำถึงปลายน้ำให้มีประสิทธิภาพ เน้นลดต้นทุน

ได้ผลผลิตที่มีคุณภาพ จำหน่ายได้ราคาที่เป็นธรรม สร้างรายได้เพิ่มให้กับสมาชิกสหกรณ์ รวมถึงการขยายตลาดเชื่อมโยงกับผู้ซื้อโดยตรง ไม่ผ่านพ่อค้าคนกลาง และมุ่งเพิ่มขีดความสามารถให้สหกรณ์เป็นผู้ส่งออกข้าวได้เองในอนาคต

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *