สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน ลงพื้นที่กาญจนบุรี

ติดตามโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่น เพื่อเด็กชายขอบพร้อมวางแผนงาน สร้างนักเรียนมีทักษะทางอาชีพแบบยั่งยืน

รักษาการแทนอธิการบดี สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน ลงพื้นที่ติดตามงานและเยี่ยมให้กำลังใจนักเรียน โรงเรียนทองผาภูมิวิทยา และโรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า จังหวัดกาญจนบุรี ตาม “โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่น” โดยมีสถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยง เพื่อเตรียมขยายหลักสูตรการเรียนการสอนให้มีความหลากหลายเพื่อเด็กชายขอบมากยิ่งขึ้น ให้สอดคล้องกับความต้องการแรงงานในภาคอุตสาหกรรมเขตเศรษฐกิจพิเศษ พร้อมวางแผนจัดสร้างอาคารปฏิบัติงานเพิ่มเติม เพื่อการฝึกการเรียนรู้และปฏิบัติงานที่มีคุณภาพ สร้างโอกาสและความเท่าเทียมทางการศึกษาให้นักเรียนท้องถิ่น มีทักษะทางอาชีพแบบยั่งยืน ตามแนวคิด “สร้างคนดีมีงานทำ จะไม่ทิ้งเยาวชนไทยไว้ด้านหลัง” พร้อมที่เป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศชาติต่อไป

รศ.ดร.เสถียร ธัญญศรีรัตน์ รักษาราชการแทนอธิการบดี สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน เผยว่า พันธกิจของสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน คือการให้บริการวิชาการศึกษาแก่สังคม เนื่องด้วยขอบเขตของการศึกษาในปัจจุบันไม่ได้ถูกจำกัดในด้านในด้านหนึ่ง หากแต่เป็นการสนับสนุนให้ผู้เรียนได้พัฒนาตัวเองทั้งด้านวิชาการ และด้านวิชาชีพ เพื่อเป็นการเพิ่มทักษะความสามารถของผู้เรียนให้มีมากกว่าหนึ่งอย่าง และสามารถปรับตัวใช้ชีวิตอย่างมีคุณภาพ ท่ามกลางสภาพสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา

สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน จึงได้ร่วมมือกับสถาบันการศึกษาท้องถิ่น สร้าง “โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่น” ขึ้น โดยมีสถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยง นำร่องที่จังหวัดกาญจนบุรี โดยร่วมมือกับโรงเรียนทองผาภูมิวิทยา, โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า และวิทยาลัยเทคนิคกาญจนบุรี เพื่อเปิดหลักสูตรทวิศึกษา ให้นักเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายสามารถศึกษาทักษะสายวิชาชีพควบคู่กันไป และช่วยลดปัญหาการออกจากระบบการศึกษาก่อนเวลาของนักเรียน ขยายโอกาสให้นักเรียนได้ค้นพบวิชาชีพที่ชอบ พร้อมได้รู้จักตัวเองมากขึ้น ปัจจุบัน “โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่น” โดยมีสถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยงของสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน ในจังหวัดกาญจนบุรี ได้ทำการเปิดสอนในรายวิชา ช่างไฟฟ้ากำลัง, ช่างเชื่อมโลหะแผ่น และช่างยนต์ขนาดเล็ก มีนักเรียนเข้าร่วมโครงการทั้งชายและหญิง ทั้งในกลุ่มนักเรียนท้องถิ่น และกลุ่มนักเรียนที่ไม่มีนามสกุล พร้อมผ่านการประเมินผลการเรียนในภาคเรียนที่ผ่านมาอยู่ในเกณฑ์เฉลี่ยมาตรฐาน อีกทั้งโครงการนี้ ยังได้รับผลตอบรับที่ดีจากนักเรียน โดยเฉพาะในกลุ่มนักเรียนชาย รวมไปถึงกลุ่มผู้ปกครองในชุมชนที่มีรายได้น้อยอีกด้วย

                จากผลตอบรับที่ดีในโครงการ ทำให้ทางรักษาราชการแทนอธิการบดี สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน ได้ลงพื้นที่เพื่อเตรียมวางแผนร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อจัดการเรียนการสอนให้มีความหลากหลายทางวิชาชีพเพิ่มมากขึ้น โดยการขยายหลักสูตรให้สอดคล้องกับความต้องการแรงงานในภาคอุตสาหกรรมในปีการศึกษาหน้า ทั้งยังวางแผนจัดสร้างอาคารปฏิบัติงานเพิ่มเติม เพื่อให้นักศึกษามีความสถานที่ฝึกการเรียนรู้และปฏิบัติงานที่มีคุณภาพ พร้อมทั้งรองรับจำนวนนักเรียนที่จะมีเพิ่มมากขึ้น ในปีการศึกษาหน้าต่อไป

                “การขยายโอกาสทางการศึกษาไม่ใช่เรื่องใหม่ แต่จุดประสงค์หลักของโครงการ นอกจากจะขยายโอกาสทางการศึกษามาสู่ท้องถิ่นแล้ว ยังเป็นการเพิ่มมาตรฐานของการศึกษาให้เกิดความเท่าเทียมมากขึ้น โดยอาศัยทักษะความรู้จากสถาบันอุดมศึกษามาเป็นพี่เลี้ยงให้กับโรงเรียนน้อง ซึ่งโครงการจะช่วยให้นักเรียนในท้องถิ่น มีศักยภาพทางการศึกษาเท่าเทียมกับนักเรียนในเมือง

อีกทั้งยังเป็นการช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายให้กับผู้ปกครอง พร้อมสนับสนุนให้นักเรียนมีทักษะทางอาชีพแบบยั่งยืนเพื่อนำไปประกอบอาชีพดูแลตนเองและครอบครัว สร้างเจตนคติที่ดีให้กับนักเรียนในพื้นที่ท้องถิ่นจังหวัดกาญจนบุรี ให้มีความรักในพื้นที่จังหวัดของตน ส่งต่อเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศชาติในอนาคต” รศ.ดร.เสถียร ธัญญศรีรัตน์ กล่าวทิ้งท้าย

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *