“คุ้งบางกะเจ้า” เปิด 6 เส้นทางท่องเที่ยวโดยชุมชนใกล้กรุงฯ

เที่ยว  6 เส้นทาง “คุ้งบางกะเจ้า” สัมผัสวิถีชีวิต วัฒนธรรมประเพณี และธรรมชาติ พร้อมกิจกรรมการท่องเที่ยวโดยชุมชนใกล้กรุงฯ

ในการปาฐกถาพิเศษ “เที่ยวอย่างไรให้ยั่งยืน ตามศาสตร์พระราชา” ณ ตลาดเกษตรคุ้งบางกะเจ้า อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 

ดร.เตชพล ฐิตยารักษ์ รองเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา  กล่าวว่า ได้รับทราบการรายงานความก้าวหน้าของคณะทำงานด้านการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนและการบูรณาการการทำงานของคณะทำงานด้านต่างๆ ว่าปัจจุบันชุมชนทั้ง 6 ตำบลในคุ้งบางกะเจ้าสามารถขับเคลื่อนการท่องเที่ยวที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม หรือ Green Tourism เพื่อบรรลุเป้าหมายเดียวกันคือ พัฒนาพื้นที่แห่งนี้ให้ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ยั่งยืน

สร้างภูมิคุ้มกันพัฒนาชุมชน

จุดเริ่มการพัฒนาได้น้อมนำ พระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชการที่ 9 “ต้องระเบิดจากข้างใน” ซึ่งหมายถึงต้องมุ่งพัฒนาเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้คนและครอบครัวในชุมชนที่เข้าไปพัฒนาให้มีสภาพพร้อมที่จะรับการพัฒนาเสียก่อน แล้วจึงค่อยออกมาสู่สังคมภายนอก มิใช่การนำเอาความเจริญจากสังคมภายนอกเข้าไปหาชุมชนและหมู่บ้าน ซึ่งหลายชุมชนยังไม่ทันได้มีโอกาสเตรียมตัวหรือตั้งตัวก็จะนำไปสู่ความล่มสลายได้

“ความโดดเด่นของพื้นที่คุ้งบางกะเจ้าคือมีทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่อุดมสมบูรณ์ มีความหลากหลายทางชีวภาพ ความหลากหลายของศิลปวัฒนธรรม เชื้อชาติ ตลอดจนวิถีชีวิตและความเป็นอยู่ การเข้ามาในพื้นที่นี้จึงเน้นเรื่องการพัฒนาคน พัฒนาชุมชนให้เข้มแข็ง เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันต่อความเปลี่ยนแปลงและการพัฒนาจากภายนอกที่จะเกิดขึ้นและเข้ามาในคุ้งแห่งนี้ในอนาคต เพื่อให้ชุมชนคุ้งบางกะเจ้าสามารถรักษาความสมดุลของชีวิตไม่ว่าจะเป็นด้านสังคม สิ่งแวดล้อมและเศรษฐกิจ

สำหรับคณะทำงานด้านการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนซึ่งประกอบด้วยหน่วยงานจากหลายภาคส่วน ได้ร่วมกันประชุมและมีความเห็นตรงกันให้นำรูปแบบการท่องเที่ยวโดยชุมชนเข้ามาพัฒนาให้กับชุมชนทั้ง 6 ตำบลในคุ้งบางกะเจ้า เป้าหมายเพื่ออนุรักษ์ฟื้นฟูความเป็นธรรมชาติควบคู่กับการพัฒนาการท่องเที่ยวพื้นที่คุ้งบางกระเจ้าให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวด้านธรรมชาติ วัฒนธรรม วิถีชีวิตชุมชนและแหล่งท่องเที่ยวด้านนันทนาการให้มีความยั่งยืน และการท่องเที่ยวโดยชุมชนนี้เองจะเป็นเครื่องมือที่จะช่วยสร้างและกระจายรายได้ให้กับชุมชน เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนคุ้งบางกะเจ้า โดยมีเป้าหมายที่จะร่วมกันฟื้นฟูและอนุรักษ์วิถีชีวิต ภูมิปัญญาท้องถิ่น ประเพณี ศิลปวัฒนธรรม และส่งผลให้เกิดการอนุรักษ์พื้นที่สีเขียวเพื่อส่งต่อให้คนรุ่นต่อไป   

นายทวีพงษ์ วิชัยดิษฐ ผู้อำนวยการองค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน(องค์การมหาชน) หรือ อพท. กล่าวว่า จากภารกิจที่ อพท. ได้รับมอบหมายในปี 2561 ให้เตรียมประกาศพื้นที่คุ้งบางกะเจ้าเป็นพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวย่างยั่งยืน และ นำองค์ความรู้ด้านการจัดการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนไปพัฒนาให้กับ 6 ตำบลในพื้นที่คุ้งบางกะเจ้า โดยเน้นการทำงานอย่างบูรณาการความร่วมมือกับทุกหน่วยงาน การเปิดโอกาสให้ชุมชนเจ้าของพื้นที่ได้เข้ามามีส่วนร่วมตั้งแต่กระบวนการวางแผนไปถึงการร่วมรับรายได้ 

Kick off 6 เส้นทางท่องเที่ยวยั่งยืน

อพท. ทำงานร่วมกับชุมชนทั้ง 6 ตำบล จัดทำแผนการพัฒนาการท่องเที่ยว  เน้นรูปแบบสะท้อนถึงอัตลักษณ์และวิถีชีวิตชุมชนคุ้งบางกะเจ้าได้อย่างชัดเจน โดยนำกลไกการจัดการการท่องเที่ยวไปสร้างการมีส่วนร่วม จึงเกิดเป็นเส้นทางท่องเที่ยวเชื่อมโยง และคนในพื้นที่ได้ประโยชน์จากการท่องเที่ยวที่ช่วยกระจายรายได้ สำหรับรูปแบบการพัฒนาทั้ง 6 ตำบลมีดังนี้

  ตำบลทรงคนอง “ชุมชนท่องเที่ยวบนฐานวิถีเชิงศิลปะวัฒนธรรมตามศาสตร์พระราชา” 

 ตำบลบางกอบัว “วิถีชีวิตริมคลองที่ร่วมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรมเพื่อความสุขอย่างยั่งยืน”

 ตำบลบางน้ำผึ้ง “วิถีตลาดน้ำบางน้ำผึ้ง เรียนรู้ประเพณีวัฒนธรรมท่องเที่ยวเชิงเกษตรกรรม”

 ตำบลบางยอ “ชุมชนบางยอเป็นแหล่งท่องเที่ยววิถีเกษตรที่ร่วมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม วัฒนธรรม”

 ตำบลบางกะเจ้า “ชุมชนท่องเที่ยวแห่งการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และวิถีชาวสวน”

 ตำบลบางกระสอบ “ชุมชนบางกระสอบ ชุมชนท่องเที่ยววิถีชาวสวนร่วมอนุรักษ์ฟื้นฟูพืชพื้นถิ่น สืบสานภูมิปัญญาและวัฒนธรรม” 

ในวันนี้เส้นทางท่องเที่ยวโดยชุมชนทั้ง 6 ตำบลในคุ้งบางกระเจ้า พร้อมแล้วที่จะ Kick off เปิดบ้าน เปิดชุมชน ต้อนรับนักท่องเที่ยว ควบคู่ไปกับการรักษาอัตลักษณ์ท้องถิ่น สืบสานประเพณีและวัฒนธรรม ให้เกิดความยั่งยืนสืบไป

            —————————————-

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *